Historia Oddziału SIMP Białystok

Oddział SIMP w Białymstoku został powołany 17 czerwca 1953 roku. Oddział liczył 150 członków zgrupowanych w 5 kołach. W latach 1955-1969 Oddział rozwijał działalność szkoleniową, organizował kursy przygotowujące kandydatów na wyższe uczelnie. Liczba członków indywidualnych i zbiorowych systematycznie rosła. Powstały sekcje naukowo – techniczne: obrabiarek i narzędzi oraz poligraficzna. Rozwinęło się czytelnictwo prasy technicznej, organizowane były odczyty naukowo – techniczne, konferencje na szczeblu regionalnym i krajowym. Lata 70-te to dalszy rozwój Stowarzyszenia w regionie.

Kierunki działalności określały uchwały XXII Zjazdu SIMP:

  • SIMP – ekspertem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • SIMP – wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia,
  • SIMP – rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników.

Przy Zarządzie Oddziału, w roku 1974, powstał Ośrodek Doskonalenia Kadr. Ośrodek ten organizował szkolenia i kursy na uprawnienia państwowe w dziedzinach: diagnostyka samochodowa, gospodarka paliwowo- energetyczna, spawalnictwo, konserwacja urządzeń dźwigowych.

 W roku 1976 powołany został Ośrodek Rzeczoznawców Postępu Technicznego SIMP- ORPOT, w ramach którego wykonywane były ekspertyzy, wdrożenia i prace naukowo-badawcze. Ośrodek ten z powodzeniem wypełnił lukę w zapleczu naukowo- badawczym przemysłu w makroregionie północno-wschodnim. W okresie tym nastąpił intensywny rozwój ilościowy Stowarzyszenia SIMP, które w końcu roku 1979 liczyło 1163 członków.

Lata 1980 -1993 były latami kryzysu. Nastąpił spadek ilości członków SIMP. Przemiany społeczno – gospodarcze w końcu lat 80 –tych i na początku lat 90 – tych spowodowały zmniejszenie zainteresowania dotychczasowymi formami działalności stowarzyszeniowej. Upadek wielu zakładów przemysłowych regionu i restrukturyzacja pozostałych silnie wpłynęły na strukturę Oddziału SIMP. Liczba członków indywidualnych zmniejszyła się do 300-tu, liczba Kół do 13-tu.

W 1993 roku Ośrodek Doskonalenia Kadr w Białymstoku został przekształcony w ODK BIAL-SIMP, a następnie sprywatyzowany na zasadzie franszyzy. Ośrodek SIMP –ORPOT został również przekształcony w firmę franszyzową.

W ramach nowych form pracy stowarzyszeniowej powstał, w 1993 roku przy Zarządzie Oddziału SIMP, Zespół Działalności Gospodarczej, który prowadzi kursy, szkolenia i egzaminy.