DZIAŁALNOŚĆ

Korzystając z możliwości jakie stwarza przyjęty System Zarządzania Jakością SIMP  działalność Oddziału SIMP w Białymstoku ujęto w dokumencie Cele i Zadania  SZJ  na rok 2007.